Voorwaarden

Algemeen
Op alle door To The Max gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van het algemeen regelement van To The Max.

Art. 1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van To The MAX. Leden ontvangen bij inschrijving een exemplaar van de algemene voorwaarden. Zij worden geacht de voorwaarden voor ondertekening van het contract te hebben gelezen en verklaren door ondertekening de voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren.

Art. 2 Lidmaatschap
Onder het lidmaatschap wordt verstaan een overeenkomst voor onbepaalde tijd waarbij het lid kan deelnemen aan de lessen behorende bij dit betreffende lidmaatschap.

Art. 3 Kosten lidmaatschap
Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorend bij het gekozen type lidmaatschap. Het lidmaatschapsgeld wordt voldaan in 4 wekelijkse of 24 wekelijkse termijnen vooruit d.m.v. automatische incasso. Deze incasso vindt plaats om de 4 weken na de inschrijving. To The MAX bepaalt periodiek de hoogte van de nieuwe lidmaatschapsgelden. Bij het aangaan van een lidmaatschap dient men inschrijfgeld te betalen. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk. Bij het opnieuw lid worden na een stopzetting van het abonnement of na het vervallen van de geldigheid van uw rittenkaart, dient het inschrijfgeld opnieuw te worden voldaan.

Art. 4 Duur en beëindiging van het lidmaatschap
De startdatum van het lidmaatschap wordt gekozen op het inschrijfformulier of bij het online aanschaffen van een lidmaatschap. Voor elk lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 4 weken, ná de overeengekomen contractperiode. Het lidmaatschap wordt vooruit betaald voor een gehele 4 weken. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van To The Max GYM worden overgedragen. Dit geldt ook voor de 10 rittenkaart. De geldigheid wordt aangegeven in het persoonlijke CrossBit / sportbitapp account/tienrittenkaart. Het aantal bezoeken dient binnen de daarvoor geldende periode worden opgemaakt. Eventuele openstaande bezoeken na het einde van de periode komen te vervallen. Indien het lidmaatschap niet 4 weken voor einddatum middels Crossbit / sportbitapp Manager wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap na contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur, met een opzegtermijn van 4 weken, tegen de dan geldende tarieven van een 4 weken abonnement.

Art. 5 Tussentijdse veranderingen van het lidmaatschap
Gedurende de lidmaatschapsperiode kan een lid zijn lidmaatschap tot 10 dagen voor de wisseling van de 4 wekelijkse incasso veranderen via Crossbit / sportbitapp Manager en zullen per volgende maand worden doorgevoerd. Wanneer er sprake is van ziekte, blessure of vakantie langer dan 6 weken, dient het lid contact op te nemen met de coach, om het lidmaatschap tijdelijk stop te zetten. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht en kan alleen ingaan vanaf de eerste dag van de volgende 4 weken. De stopzetting dient minimaal 4 weken van te voren worden aangevraagd.

Art. 6 Lessen
To The Max behoudt zich het recht voor om geplande lessen uit te stellen of af te lassen in verband met een officiële feestdag, een naar het oordeel van To The Max te gering aantal atleten, vakantie, ziekteverzuim van de trainer, enig vorm van overmacht of andere door To The Max te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook. Vanwege het beperkte aantal trainingsplaatsen dient met zorgvuldig om te gaan met het reserveren van de training. Het lid dient zich binnen een uur voor de aanvang van de training te hebben uitgeschreven via CrossBit / sportbitapp, als hij of zij niet of niet op tijd aanwezig kan zijn.  Voor het niet of niet tijdig afmelden voor de training is de lid zijn-haar trainingsbeurt van die week kwijt.

Art. 7 Gedrag van leden
Leden maken geen misbruik van de materialen of faciliteiten van To The Max. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door het desbetreffende lid. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap.

Art. 8 Aansprakelijkheid
To The Max trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens To The Max of haar leidinggevenden. To The Max, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens To The Max of haar leidinggevenden. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij To The Max, is geheel voor eigen risico van het lid. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw verzekeringsmakelaar. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van To The Max aangerichte schade.

Art. 9 huisreglement
Het lid mag gedurende de openingstijden trainen in de gym, rekening houdend met de geldende huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de gymzaal. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft. In de sportruimtes dient u ten allen tijden in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen is verplicht. De kleedruimtes en douches dienen na gebruik naar behoren te worden achtergelaten. Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken binnen de gym. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden. U dient zich te houden aan de door To The Max gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is To The Max gerechtigd u de toegang tot de gym te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave.

Art. 10 Overige zaken
De leden geven To The Max toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen en/of individuen te gebruiken, behoudens bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotionele doeleinden. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt en derhalve niet aan derden worden verstrekt.

Art. 11 Privacy Statement To The Max To The Max
(hierna te noemen: TTM) hecht groot belang aan het waarborgen van uw privacy. TTM zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen zoals voortvloeiend uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en geldende Nederlandse wet- en regelgeving. Dit houdt in dat wij er alles aan doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de informatie zoals u ons deze verstrekt of die anderszins tot ons komt te beveiligen en te beschermen. Dit geldt voor de informatie die u ons verstrekt bij een bezoek aan onze website, bij een verzoek om meer informatie of een offerte, bij het afnemen van een product of dienst en bij ieder andersoortig contact dat plaatsvindt tussen u of een derde en TTM.

11.1 Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens verstaat TTM alle informatie waarmee wij natuurlijke personen kunnen identificeren. Het gaat er niet om dat een persoonsgegeven direct iets over de natuurlijke persoon zegt; ook een combinatie van informatie kan maken dat er sprake is van persoonsgegevens. Het bekendste voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of geboortedatum, maar ook een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. De persoonsgegevens welke TTM verzameld zijn: – Naam – Adres – Woonplaats – Email – Telefoonnummer – IP-adres, internetbrowser en apparaat-type – Geslacht – Surfgedrag Facebook – Zoekvoorkeuren op Facebook – Locatiegegevens van mobiele apparatuur – Medische gegevens (beperkt) – Gegevens omtrent beroepsactiviteiten, werk etc. – Hobby’s – Lidmaatschappen – Contacten – Bankgegevens – Foto’s – Etc.

11.2 Doeleinden verwerking persoonsgegevens
De gegevens die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt, zijn uitsluitend bedoeld voor de analyse en optimalisatie van website en tools. Wanneer u TTM per e-mail benadert, dan zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vraag of reactie te kunnen reageren. Door u aangeleverde informatie wordt zodra dit wordt verzocht gebruikt om een aanbod te kunnen doen. Indien u zich aanmeldt voor het ontvangen van de nieuwsbrief en/of aanbiedingen, dan zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief respectievelijk aanbiedingen te sturen. Gedurende de looptijd van een overeenkomst gebruiken wij uw persoonsgegevens om aan deze overeenkomst uitvoering te kunnen geven. Dit houdt in dat wij u onder meer informeren over updates binnen TTM, maar wij u ook kunnen benaderen bij problemen of anderszins. Indien wettelijke verplichtingen dit van ons verlangen, zal TTM uw persoonsgegevens verzamelen om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen. TTM gebruikt persoonsgegevens die zij van en over derde-betrokkenen ontvangt (mede) voor het samenstellen van profielen van gebruikers ten behoeve van het gericht aanwenden van marketingactiviteiten, altijd op basis van een gerechtvaardigd belang/uw toestemming.

11.3 Nieuwsbrief
De nieuwsbrief betreft een algemene nieuwsbrief over het aanbod en diensten van TTM en al hetgeen hieraan gerelateerd is. Wanneer u niet langer geïnteresseerd bent in de nieuwsbrief, dan kunt u TTM hierover informeren of u eenvoudig uitschrijven via de link zoals vermeld in iedere nieuwsbrief. Met de aanmelding voor de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens alleen met dat doel verwerkt.

11.4 Doelgroep
De doelgroep van dit privacybeleid is een ieder die (mogelijk) geïnteresseerd is in het aanbod van, diensten van en/of een samenwerking met TTM, een ieder die een overeenkomst met TTM heeft gesloten, iedere betrokkene (dat wil zeggen iedereen van wie TTM persoonsgegevens verwerkt of heeft verwerkt) en een ieder die een overeenkomst met TTM heeft gehad.

11.5 Herkomst persoonsgegevens
TTM ontvangt persoonsgegevens van haar klanten en geïnteresseerden rechtstreeks. Daarnaast ontvangt zij persoonsgegevens van derde-betrokkenen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld via ingevulde contactformulieren, aangeleverde datasets, etc.

11.6 Bewaartermijnen
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (Leden TTM), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

11.7 Uw rechten
U hebt te allen tijde het recht op:
 • Dataportabiliteit, dit is het recht om persoonsgegevens te laten overdragen.
 • Vergetelheid, dit is het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Inzage, dit betreft het recht om de persoonsgegevens die TTM verwerkt in te zien.
 • Rectificatie en aanvulling, als de persoonsgegevens niet kloppen kan wijziging worden gevraagd
 • Beperking van de verwerking, dit is het recht om te vragen minder gegevens te verwerken
 • Niet geautomatiseerde besluitvorming en profilering, dit is het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Bezwaar, u mag zich verzetten tegen de gegevensverwerking
 • Recht op duidelijke informatie over wat TTM met persoonsgegevens doet

U kunt een verzoek met betrekking tot één van genoemde rechten indienen via info@tothemaxgym.nl. Ttm reageert altijd binnen 4 weken op uw verzoek. Wij hoeven onder meer niet aan uw verzoek te voldoen indien dit in strijd mocht blijken met wet- en regelgeving, de doeleinden van verwerking in het gedrang komen, er een beroepsgeheim op de verwerking rust, het een onredelijk verzoek betreft of u de gevraagde informatie al hebt.

11.8 Delen van gegevens
TTM verwerkt persoonsgegevens voor haar klanten met wie zij een overeenkomst van opdracht heeft gesloten. De persoonsgegevens die zij voor deze klanten verwerkt worden van de klant ontvangen of voor hem verzameld. TTM deelt deze gegevens met anderen indien dit voortvloeit uit de aard van de dienstverlening. Daaraan ligt altijd een (sub-) verwerkersovereenkomst aan ten grondslag. Er geldt strikte geheimhouding. Bij akkoord van het versturen van uw gegevens gaat u akkoord om de bovenstaande persoonsgegevens op te slaan en te gebruiken om contact met mij op te nemen en/of voor het doen van een aanbieding voor de diensten van deze website.

11.9 Beveiliging
TTM hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en uw privacy in het bijzonder. Wij nemen daarom passende maatregelen om ieder onrechtmatig gebruik, misbruik, verlies, diefstal, lek, ongewenste openbaarmaking, onbevoegde toegang of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze beveiligingsmaatregelen sluiten altijd aan bij de laatste stand van de technologie. Mocht u vermoeden dat gegevens onverhoopt niet op de juiste wijze worden beschermd, of heeft u andere zorgen over onze gegevensverwerking, neemt u dan contact op via info@tothemaxgym.nl

11.10 Cookies

TTM maakt gebruikt van verschillende cookies. functionele cookies, cookies voor het beheer van web statistieken en cookies voor interessante advertenties en social media-uitingen. Door onze website te gebruiken, geef jij aan dat je akkoord gaat met ons cookiebeleid. U heeft recht op verschillende toestemming voorkeuren op het gebied van ons cookiebeleid. De verschillende voorkeuren zijn:

 • Strikt noodzakelijk: Deze trackers worden gebruikt voor activiteiten die strikt noodzakelijk zijn om de door u gevraagde dienst uit te voeren of te leveren en daarom is er geen toestemming voor nodig.
 • Basisinteracties en functionaliteiten: Met deze trackers zijn basisinteracties en functionaliteiten mogelijk waarmee u toegang heeft tot geselecteerde functies van onze dienst en u met ons kunt communiceren.
 • Meting: Met deze trackers kunnen wij bezoeken meten en uw gedrag analyseren om onze diensten te verbeteren.
 • Gedragsgerichte targeting en advertenties: Met deze trackers kunnen wij u gepersonaliseerde marketing content verstrekken op basis van uw gedrag en advertenties beheren, laten zien en volgen.

Copyright © 2022 All rights Reserved by To The Max Gym
Website gerealiseerd door WebSentiment

Een moment geduld aub..